Elevråd

Med flere elevrådspriser på hylla, har Lillestrøm videreående skole et aktivt og velfungerende elevråd med tillitsvalgte, komitéledere og elevrådsstyre. Elevrådet er en av hovedgrunnene til skolens gode miljø, og jobber hardt med å forbedre alle aspekter ved skolen.

 

 Saker som eleverrådet jobber med

Elevrådsstyret:

Elevrådsstyret har det overordnede ansvaret for elevrådet, og har ansvar for å lede elevrådsmøter, arrangere aktivitetsdager og mye annet som styrker trivselen på skolen. Syret blir valgt gjennom en gjennomført valgprosess, og på grunn av dette er demokratiet godt ivaretatt i elevrådet, noe som er en av hovedgrunnene til hvorfor det er så velfungerende.

Tillitsvalgtes rolle i elevrådet:

På starten av hvert år velger klassen en tillitsvalgt som representerer klassen på elevrådsmøtene hver mandag, og på årsmøtet i starten av hvert kalenderår. De valgte forplikter seg til å møte på alle møter elevrådstyret innkaller til. Tillitseleven skal representere klassen og dens meninger i aktuelle saker. På denne måten har alle Lillestrøm VGS sine elever muligheten til å si sine meninger og forme skolehverdagen etter deres ønsker.

Møter i regi av elevrådet og elevrådets komitéer:

Det avholdes et elevrådsmøte i uken, hver mandag. Elevrådstyret holder også styremøter hver onsdag.

Ved behov kan det også innkalles til ekstraordinære elevrådsmøter, årsmøter, allmøter og styremøter. Hver torsdag eller fredag holder skolens 7 komitéer og Snilerevyen møte. På komitéene og revyen er det frivillig oppmøte for alle elever, og de er en av hovedgrunnene til det flotte miljøet vi er så stolte av.

Elevrådsseminar:

Det avholdes et tredagers elevrådseminar ved oppstarten av hvert skoleår i regi av elevrådstyret. Her skoleres tillitselever og komitéledere i elevrådsarbeid og annen nyttig kunnskap. Hele elevrådet gjennomgår grunndokumenter, møteskikk og taleteknikk, og det avholdes mange sosiale og morsomme aktiviteter som styrker samholdet innad i gruppen.

Årsmøte:

Årsmøtet er elevrådets øverste organ etter allmøtet, og ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av januar hvert år. På årsmøtet vedtas det nye grunndokumenter, budsjett, hovedmål, arbeidsprogram og årsregnskapet blir lagt frem samt valg av nytt elevrådstyre, komitéledere og valgkomité.

Kontakt:

Dersom du har spørsmål eller andre henvendelser, kan du kontakte elevrådsleder David Hettasch på tif. 48318768 eller sende mail til elevrådet på: elevrad@lillestrom.vgs.no